Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Oxxie

Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities 

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Oxxie: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oxxie B.V., statutair gevestigd te Schijndel en kantoorhoudende te (5342 PX) Oss aan het adres Griekenweg 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummers 64492974.

1.3 Cao: de cao die van toepassing is op de Uitzend- of Payrollovereenkomst met de Werknemer.

1.4 Diensten: alle door Oxxie aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten. 

1.5 Gelijke Behandeling: de gelijke behandeling van Payrollkrachten als bedoeld in artikel 8a Waadi, inhoudende dat werknemer recht heeft op gelijke behandeling voor wat betreft de toepassing van (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden als geldend bij de (eind)Opdrachtgever, voor werknemers in loondienst van de (eind)Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie als de werknemer, behoudens pensioen. 

1.6 Inlenersbeloning: de bij de (Eind)Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de (Eind)Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Werknemer, bestaande uit de navolgende loonelementen: 

 1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Oxxie worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
 3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
 5. Kostenvergoeding (voor zover Oxxie deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
 7. Vergoeding bij werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk;
 8. Vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk.

1.7 Uitzendbeding: het beding in de Uitzendovereenkomst op grond waarvan de terbeschikkingstelling van de Werknemer bij de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever teneinde komt en op grond waarvan de Uitzendovereenkomst direct eindigt indien de Cao die toestaat.

1.8 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Oxxie aan de Opdrachtgever.

1.9 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Oxxie een Overeenkomst aangaat of beoogt aan te gaan. Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens de Intermediair en de Eindopdrachtgever verstaan, voor zover de bepaling naar zijn aard en strekking hierop (eveneens) van toepassing is. 

1.10 Partijen: Opdrachtgever en Oxxie gezamenlijk. 

1.11 Intermediair: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Oxxie, op basis waarvan Oxxie werknemers (mede) alloceert en in loondienst neemt en ter beschikking stelt van de Eindopdrachtgever voor het verrichten van (tijdelijke en niet-exclusieve) werkzaamheden. 

1.12 Eindopdrachtgever: de opdrachtgever waar een Werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht. 

1.13 Opdrachtgeverstarief: Het door de Opdrachtgever aan Oxxie verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het Opdrachtgeverstarief wordt per uur gerekend, tenzij anders overeengekomen. 

1.14 (Opdracht)Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever dan enerzijds en Oxxie anderzijds, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Oxxie.

1.15 Opdrachtbevestiging: de bevestiging van iedere specifieke opdracht, met daarin neergelegd de toepasselijke specifieke voorwaarden. Een Overeenkomst behelst een Overeenkomst tussen Oxxie en de Opdrachtgever en/of de Intermediair. 

1.16 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer door Oxxie in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de (Eind)Opdrachtgever arbeid te verrichten. 

1.17 Werknemer: iedere natuurlijke persoon die op basis van een Uitzendovereenkomst dan wel een Payrollovereenkomst werkzaamheden verricht ten behoeve van de (Eind)opdrachtgever. Werknemer betreft een uitzendkracht ingeval er tijdelijk en niet-exclusieve werkzaamheden worden verricht bij de (Eind)opdrachtgever en/of Oxxie (mede) de Werknemer heeft gealloceerd. Werknemer betreft een Payrollkracht ingeval sprake is van exclusieve Terbeschikkingstelling en de Werknemer (uitsluitend) is gealloceerd door de (Eind)Opdrachtgever. 

1.18 Uitzendkracht: de Werknemer die werkzaam is op basis van een Uitzendovereenkomst.

1.19 Payrollkracht: de Werknemer die werkzaam is op basis van een Payrollovereenkomst. 

1.20 Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW.

1.21 Payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:692 BW.

1.22 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die betrekking heeft op het bedrijf en de aangelegenheden van een der Partijen en/of aan een van hen gelieerde onderneming(en), waaronder valt te verstaan informatie die betrekking heeft op de identiteit van het bedrijf en de aangelegenheden van klanten, relaties en opdrachtgevers alsmede de potentiële klanten, relaties en opdrachtgevers, en die beschouwd wordt, of redelijkerwijs beschouwd zou kunnen worden, als vertrouwelijk, ongeacht of die informatie nu wel of niet als ‘vertrouwelijk’ is aangemerkt.

1.23 BW: Burgerlijk Wetboek.

1.24 Waadi: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

1.25 Wav: Wet arbeid vreemdelingen.

1.26 AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Oxxie dan wel Diensten die door Oxxie aan de Opdrachtgever worden geleverd. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg Overeenkomsten tussen Partijen. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan. 

2.2 Opdrachtgever is verplicht de verplichtingen voor Opdrachtgever voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden alsook de daaronder gesloten Overeenkomsten, door te leggen aan de Eindopdrachtgever. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een kettingbeding. Ingeval Opdrachtgever deze verplichting niet naleeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle eventuele schade die hieruit voor Oxxie voortvloeit.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Oxxie zijn aanvaard. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever dan wel (Eind)Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling. 

2.5 Indien Oxxie niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Oxxie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.6 Indien Oxxie bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Partijen.

2.7 Oxxie behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Steeds de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden zijn telkens van toepassing en worden telkens gepubliceerd op www.Oxxie. 

2.8 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.9 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Oxxie en (Eind)Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Oxxie te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle Offertes van Oxxie zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Oxxie worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Oxxie kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever de Offerte van Oxxie schriftelijk aanvaardt dan wel wanneer Oxxie aan de Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging verstrekt. Indien de Opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk een opdracht/order plaatst bij Oxxie zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht/order door Oxxie schriftelijk is bevestigd of wanneer Oxxie op verzoek van de Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de opdracht/order.

Artikel 4. Duur en beëindiging van de Overeenkomst  

4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:

 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

4.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tenzij Oxxie een andere termijn overeenkomt met de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden om uiterlijk twee maanden voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Oxxie schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan.

4.3 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk (dat wil zeggen per brief of per e-mailbericht) te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij Oxxie schriftelijk een andere termijn overeenkomt met de Opdrachtgever.

4.4 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen. Een Overeenkomst kan slechts worden opgezegd, ingeval alle Uitzend- en/of Payrollovereenkomsten tussen Oxxie en de Werknemers die aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld zijn beëindigd en door Opdrachtgever aan alle uit de Opdrachtbevestigingen en/of de Algemene Voorwaarden is voldaan. 

4.5 Elke Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk worden ontbonden door ieder der Partijen, op het moment dat: 

 • de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomst(en) tussen partijen;
 • de andere Partij dan wel de Eindopdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
 • de andere Partij dan wel de Eindopdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;

4.6 Indien Oxxie wegens één van deze gronden de Overeenkomst(en) beëindigd, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Oxxie voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt/lijden. Ten gevolge van ontbinding zullen alle vorderingen van Oxxie onmiddellijk opeisbaar zijn.

Voorwaarden voor terbeschikkingstelling van Werknemers 

Artikel 5. Terbeschikkingstelling

5.1 Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Oxxie om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.

5.2 Indien Oxxie de Uitzend- of Payrollovereenkomst met de Werknemer wenst te beëindigen door ontbinding door de kantonrechter dan wel door middel van het verkrijgen van toestemming om de Uitzend- of payrollovereenkomst op te zeggen, als gevolg van het beëindigen van de Terbeschikkingstelling, is de Opdrachtgever gehouden om Oxxie ten aanzien daarvan haar volledige medewerking te verlenen. Die medewerking bestaat onder meer – maar is niet beperkt tot – het overleggen van (verslagen van) functioneringsgesprekken, ter onderbouwing van de beëindiging noodzakelijke financiële gegevens en inzicht in het personeelsbestand van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is tevens gehouden om het Opdrachtgeverstarief te voldoen tot de datum dat de Uitzend- of Payrollovereenkomst tussen Oxxie en de Werknemer rechtsgeldig is geëindigd dan wel is ontbonden. 

5.3 De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Oxxie de Werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de Uitzend- of Payrollovereenkomst van de Werknemer is geëindigd en deze overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Oxxie schiet in dit geval niet tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

5.4 Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Oxxie en Opdrachtgever.

5.5 De Terbeschikkingstelling van een Werknemer werkzaam op basis van een Uitzendovereenkomst met Uitzendbeding kan per direct op verzoek van de Opdrachtgever eindigen. Overige Terbeschikkingstellingen blijven voortduren totdat de Payroll- of Uitzendovereenkomsten rechtsgeldig kunnen worden beëindigd. Opdrachtgever is bij een tussentijdse beëindiging in elk geval gehouden om het Opdrachtgeverstarief, zoals neergelegd in de Opdrachtbevestiging, te blijven voldoen tot het moment dat de Uitzend- of Payrollovereenkomst tussen Oxxie en de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd door Oxxie. Daarbij wordt aangesloten bij de overeengekomen, gebruikelijke dan wel gemiddelde arbeidsomvang van de Werknemer. 

5.6 Oxxie kan ten behoeve van haar het verlenen van Diensten aan de Opdrachtgever gebruik maken van de diensten van derden. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in dat Oxxie derden inhuurt voor het verlenen van Diensten. 

Artikel 6. Informatieverplichting Opdrachtgever 

6.1 De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Oxxie in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning dan wel Gelijke Behandeling. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan Oxxie en verricht de Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Oxxie nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten. 

6.2 Voor de vaststelling van de Inlenersbeloning dan wel Gelijke Behandeling ten aanzien van Werknemers, hanteert Oxxie een procedure. Opdrachtgever is gehouden tot volledige medewerking aan het gehanteerde procedure. 

6.3 Ingeval er geen gelijke of gelijkwaardige functies zijn bij de (Eind)Opdrachtgever dan wordt de Inlenersbeloning dan wel de Gelijke Behandeling gebaseerd op de fictieve situatie dat de werknemers in loondienst zou treden bij de (Eind)Opdrachtgever, dan wel wordt aansluiting gezocht bij de in de beroeps- of bedrijfstak van de (Eind)Opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden.

6.4 De Opdrachtgever dient Oxxie bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat Oxxie deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de Uitzend- of Payrollovereenkomst met de Werknemer. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Oxxie onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Oxxie tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Oxxie het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. 

6.5 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Oxxie verrichtte handelingen en verstrekte gegevens / informatie. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht. Ingeval de Opdrachtgever niet, niet tijdig, onvolledige of onjuiste gegevens/informatie aan Oxxie verschaft, als in dit artikel bedoeld, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit voor haar en voor derden, en vrijwaart de Opdrachtgever, Oxxie hiervoor volledig. 

6.6 De Opdrachtgever stelt Oxxie tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning of Gelijke Behandeling. 

6.7 De uitvoering van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oxxie zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft OXXIE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Oxxie het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Oxxie over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door Oxxie te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever. 

6.8 Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oxxie zijn verstrekt, heeft Oxxie het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever. De door Oxxie gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Oxxie die is of zou ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Functie en beloning

7.1 Voor aanvang van de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Werknemer uit te oefenen functie alsmede alle informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning respectievelijk Gelijke Behandeling (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan Oxxie, voor zover dat niet reeds was verstrekt door de Opdrachtgever op grond van de voorgaande artikelen.

7.2 De Inlenersbeloning dan wel Gelijke Behandeling van de Werknemer, dient te worden vastgesteld conform de bij de Eindopdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden voor werknemers aldaar in loondienst in een gelijke of gelijkwaardige functie, die kunnen voortvloeien uit wet- en regelgeving, een toepasselijke cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling. De Opdrachtgever is verplicht elke relevante wijziging ten aanzien van deze Inlenersbeloning dan wel Gelijke Behandeling onverwijld schriftelijk door te geven aan Oxxie. Opdrachtgever vrijwaart Oxxie volledig voor het niet voldoen aan deze informatieverplichting. 

7.3 Het Opdrachtgeverstarief kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast, indien de Werknemer als gevolg van enige wijziging van de Inlenersbeloning respectievelijk Gelijke Behandeling. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van wijziging aan Oxxie verschuldigd. 

Artikel 8. Opdrachtgeverstarief 

8.1 De door de Opdrachtgever aan Oxxie verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Werknemer gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Oxxie op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. 
Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen waarop Werknemer aanspraak kan maken. Over de totale door de Opdrachtgever aan Oxxie te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.

8.2 De door de Opdrachtgever aan Oxxie te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan Werknemer verschuldigde transitievergoeding en/of vergoeding wegens niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover Werknemer hier aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 en 7:668 BW. Deze vergoedingen zullen door Oxxie één op één inclusief werkgeverslasten aan de betreffende Opdrachtgever worden doorberekend. Dit tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

8.3 De gewerkte uren van de Werknemer dienen te worden geaccordeerd via de webportal van Oxxie. 

8.4 Oxxie is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de Werknemer stijgen: 

 • als gevolg van wijziging van de bij de (Eind)Opdrachtgever geldende (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij de (Eind)Opdrachtgever geldende (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden. 

8.5 Indien de Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de Uitzend- of Payrollovereenkomst van de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de Uitzend- of Payrollovereenkomst is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd. 

8.6 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Oxxie zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.

8.7 Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de Inlenersbeloning dan wel de Gelijke Behandeling te laag of onjuist is vastgesteld, is Oxxie gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht dit te corrigeren en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Oxxie kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Oxxie zijn gemaakt, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, aan de Opdrachtgever in rekening brengen. 

8.8 Voor geleverde Diensten van Oxxie, anders dan de Terbeschikkingstelling van Werknemers, zal een separaat Opdrachtgeverstarief worden overeengekomen. De Diensten Oxxie levert aan Opdrachtgever zullen worden bevestigd in de Opdrachtbevestiging, waarin tevens het Opdrachtgeverstarief wordt bevestigd. 

Artikel 9. Facturatie en tijdverantwoording 

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording elektronisch via door de (Eind)Opdrachtgever door middel van voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren of urendeclaraties die de (Eind)Opdrachtgever via de webportal aan Oxxie verstrekt.

9.2 De (Eind)Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en de overige uren waarover ingevolge de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

9.3 Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Oxxie uiterlijk op de dinsdag aansluitend aan de door de Werknemer gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt (en de urendeclaratie door de (Eind)Opdrachtgever zijn ondertekend). De (Eind)Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Oxxie wordt verstrekt.

9.4 Alvorens de (Eind)Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de Werknemer de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Oxxie gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Werknemer, tenzij de (Eind)Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn. 

9.5 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Werknemer aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de (Eind)Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. 

9.6 Bij verschil tussen het door de Werknemer bij Oxxie ingeleverde declaratieformulier en het door de (Eind)Opdrachtgever behouden afschrift, dan wel na niet-nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen van de (Eind)Opdrachtgever, geldt het door de Werknemer bij Oxxie ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de (Eind)Opdrachtgever. 

Artikel 10. Betaling 

10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan Oxxie verschuldigd is geworden, binnen de overeengekomen betaaltermijn op een door Oxxie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Opdrachtgever te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.

10.2 Uitsluitend betaling aan Oxxie of aan een door Oxxie uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan Werknemers – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Werknemers zijn onverbindend tegenover Oxxie en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.

10.3 Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Oxxie kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.  

10.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Oxxie op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Oxxie. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

10.5 Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

10.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Oxxie moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Oxxie aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 500,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht. 

10.7 Tenzij door Oxxie anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever, steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Oxxie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

10.8 Indien het Oxxie wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Oxxie gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Oxxie daaraan gehoor te geven. 

10.9 Indien de Opdrachtgever artikel 9.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Oxxie als bedoeld in artikel 9.8, is Oxxie gemachtigd:

 • a. om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer Oxxie hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden; 
 • b. of haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

10.10 Oxxie is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Oxxie toe te rekenen zijn.

10.11 Op eerste verzoek van Oxxie zal de (Eind)Opdrachtgever een schriftelijke machtiging verstrekken aan Oxxie om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de IBAN van de (Eind)Opdrachtgever. Hiervoor zal een SEPA-machtigingsformulier worden ondertekend.

10.12 Oxxie neemt geen ondernemingsrisico van Opdrachtgever over. Dat wil zeggen dat het debiteuren-/ondernemingsrisico wat bestaat boven het door de kredietverzekering afgegeven limiet voor rekening en risico is en blijft van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is derhalve volledig aansprakelijk voor alle schade die Oxxie lijdt en vrijwaart Oxxie volledig voor alle schade die ontstaat, als gevolg van het feit dat de Opdrachtgever zijn of haar verplichtingen niet naleeft. Deze aansprakelijkheid c.q. vrijwaring is aldus beperkt tot het bedrag wat de kredietverzekering van Oxxie daadwerkelijk aan Oxxie uitkeert. Het voorgaande is alleen niet van toepassing indien dit tussen partijen expliciet schriftelijk is overeengekomen. 

10.13 Oxxie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een Overeenkomst niet te sluiten dan wel te beëindigen ingeval van niet-kredietwaardigheid van de (Eind)Opdrachtgever, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

Artikel 11.  Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

11.1 De Opdrachtgever is –  onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Oxxie –  ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Oxxie te voldoen indien:          

 • de Werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, of:
 • de Opdrachtgever de Werknemer korter dan drie uur in staat stelt de arbeid te verrichten.

Artikel 12. Vrees niet nakoming

12.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Oxxie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de (Eind)Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de (Eind)Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de (Eind)Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de (Eind)Opdrachtgever is of wordt gelegd, of ofwel de (Eind)Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Oxxie niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de (Eind)Opdrachtgever jegens Oxxie uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Oxxie is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen. 

12.2 Oxxie is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Oxxie daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever. 

12.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Oxxie.

Artikel 13. Allocatie en indeplaatsstelling Werknemer 

13.1 De Uitzendkracht wordt door Oxxie geworven en geselecteerd (al dan niet in samenwerking met de Intermediair) enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de Eindopdrachtgever aangedragen functievereisten. Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de Eindopdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door Oxxie niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.

13.2 De (Eind)Opdrachtgever heeft het recht om, als een Uitzendkracht niet voldoet aan de door de (Eind)Opdrachtgever gestelde functievereisten, dit binnen de 4 uur na aanvang van de eerste dag van de werkzaamheden aan Oxxie kenbaar te maken. In dat geval is de (Eind)Opdrachtgever gehouden Oxxie minimaal te betalen het aan de Uitzend- of Payrollkracht verschuldigde loon, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en eventueel uit de Cao voortvloeiende of overige verplichtingen.

13.3 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Oxxie gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de Uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. Het Opdrachtgeverstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld. De (Eind)Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Uitzendkracht niet exclusief aan de (Eind)Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

13.4 De uitvoering van werving en selectie van de Payrollkracht gebeurd door de (Eind)Opdrachtgever. De artikelen 12.1 en 12.3 zijn in deze dan niet van toepassing. Ten aanzien van de Payrollkracht aanvaardt Oxxie geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de allocatie van de Werknemer. 

13.5 Oxxie schiet niet toerekenbaar tekort jegens de (Eind)Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de (Eind)Opdrachtgever, indien Oxxie om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever dan ter beschikking kan stellen.

13.6 Oxxie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien de Werknemer niet aan de verwachtingen voldoet of voor de wijze waarop de Werknemer zijn werkzaamheden ten behoeve van de (Eind)Opdrachtgever uitvoert.

Artikel 14. Overmacht 

14.1 De Opdrachtgever is slechts gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, onder gehoudenheid om het Opdrachtgeverstarief te blijven voldoen gedurende deze opschorting. 

14.2 Indien Oxxie door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Oxxie, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Oxxie bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

14.3 Indien Oxxie door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 2 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.4 Tot de omstandigheden als hiervoor in lid 2 bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Oxxie door haar eigen leveranciers – om welke reden ook – niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 15. Arbeidsduur en werktijden 

15.1 De arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij de Opdrachtgever worden voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Werknemer de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Oxxie is nimmer aansprakelijk voor overtredingen van de wet- en regelgeving op dit gebied. Opdrachtgever vrijwaart hiervoor Oxxie volledig. 

15.2 Van overwerk is sprake, indien door de Werknemer werkzaamheden worden verricht boven de overeengekomen arbeidsduur en/of -tijd per dag. Alle kosten voor Oxxie die verband houden met overwerk door de Werknemer, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

15.3 Vakantie en verlof van de Werknemer worden geregeld conform de wet en, indien van toepassing, de cao. 

Artikel 16. Goede uitoefening van leiding en toezicht 

16.1 De Eindopdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 

16.2 Het is de (Eind)Opdrachtgever niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oxxie. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. Tevens is het de Eindopdrachtgever verboden om de Werknemer tewerk te stellen buiten het Nederlandse grondgebied, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oxxie.

16.3 De Eindopdrachtgever kan de Werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Oxxie en de Werknemer daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

16.4 De (Eind)Opdrachtgever zal aan de Werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 

16.5 De (Eind)Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Oxxie verstrekt de (Eind)Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Oxxie. 

Artikel 17. Arbeidsomstandigheden 

17.1 De (Eind)Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

17.2 De Opdrachtgever is jegens de Werknemer en Oxxie verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Indien de aard van de arbeid en/of de omstandigheden waaronder deze wordt verricht zulks vereisen, verstrekt of vergoedt de (Eind)Opdrachtgever persoonlijke beschermingsmiddelen aan de Werknemer. Eventuele kosten voor medische keuringen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

17.3 De (Eind)Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan Oxxie tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De (Eind)Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

17.4 Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de (Eind)Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De (Eind)Opdrachtgever informeert Oxxie zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 

17.5 De (Eind)Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden – en Oxxie vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de (Eind)Opdrachtgever en/of Oxxie daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het BW. 

17.6 Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de (Eind)Opdrachtgever dan gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen en Oxxie vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.  

17.7 De (Eind)Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Oxxie verstrekt de (Eind)Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Oxxie.

Artikel 18. Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever 

18.1 De (Eind)Opdrachtgever stelt bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een Werknemer diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. Oxxie identificeert de Werknemer eveneens en bewaart een kopie ID-bewijs in haar (loon)administratie.

18.2 Oxxie is niet aansprakelijk voor enige schade van de (Eind)Opdrachtgever als gevolg van een nalatigheid van de (Eind)Opdrachtgever om de Werknemer te identificeren. De (Eind)Opdrachtgever vrijwaart Oxxie volledig voor alle schade die voortvloeit uit een onjuiste identificatie, tenzij deze schade is te wijten aan een opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Oxxie.

18.3 Partijen behandelen alle persoonsgegevens van Werknemers die hen in het kader van de Terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

18.4 Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG inzake onder ander datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken partijen nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling. 

18.5 De (Eind)Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan Oxxie verstrekt of bij haar opvraagt, indien en voor zover de Opdrachtgever op grond van de AVG gerechtigd is deze te verstrekken of op te vragen. 

18.6 De (Eind)Opdrachtgever vrijwaart Oxxie tegen alle aanspraken van kandidaten, Werknemers of overige derden jegens Oxxie in verband met een overtreding door de (Eind)Opdrachtgever van de AVG en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door Oxxie zijn gemaakt. 

18.7 In zoverre de Werknemer een tewerkstellingvergunningsplichtige vreemdeling is, zal Oxxie in zoverre wettelijk mogelijk uiteraard, toezien op dan wel zorg dragen voor legale tewerkstelling. Daarbij baseert Oxxie zich op de informatie die de (Eind)Opdrachtgever verstrekt. 

18.8 De (Eind)Opdrachtgever dient zich strikt binnen de beperkingen van de vergunning te houden (werkgever, plaats van tewerkstelling, geldigheidsduur, functie).

18.9 Op de dag dat de vergunning expireert en er (nog) geen nieuwe vergunning beschikbaar is, eindigt van rechtswege de Overeenkomst en schiet Oxxie niet toerekenbaar tekort jegens de (Eind)Opdrachtgever en is Oxxie evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de (Eind)Opdrachtgever lijdt.

18.10 De (Eind)Opdrachtgever is zich bewust van het bepaalde in artikel 15 Wav. De (Eind)Opdrachtgever is verplicht om de identiteit van de Werknemer vast te stellen en de voornoemde documenten tenminste gedurende vijf jaren in haar administratie te bewaren.

18.11 De (Eind)Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij/zij werkgever is in de zin van de Wav en derhalve bij constatering van overtredingen van bepalingen van de Wav beboet zal worden op grond van de Wav. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van OXXIE zal de (Eind)Opdrachtgever alle aan Oxxie opgelegde boetes en eventuele overige schade die Oxxie lijdt vergoeden (met inbegrip van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand) en zal de Opdrachtgever, Oxxie in een voorkomend geval volledig vrijwaren.

18.12 De (Eind)Opdrachtgever zal Oxxie te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Oxxie NL wegens het niet nakomen door de (Eind)Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen. 

Artikel 19. Verplichtingen met betrekking tot de Waadi 

19.1 De (Eind)Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a, 8b en 12a van Waadi. In dat kader zorgt de (Eind)Opdrachtgever ervoor dat:

 • de Werknemers gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is;
 • ervoor zorgt dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Werknemers, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van (Eind)opdrachtgever. 

Specifieke verplichtingen voor Intermediairs 

Artikel 20. Intermediair

20.1 Indien bij de totstandkoming van een Overeenkomst een Intermediair betrokken is, dient deze ervoor zorg te dragen dat opzeggingen, reclames en alle andere kennisgevingen ter zake de uitvoering van de Overeenkomst aan het adres van Oxxie worden toegezonden.

20.2 Oxxie en Intermediair nemen samen de verplichting op voor de allocatie van Werknemer, zijnde Uitzendkrachten. Daarbij werken partijen nauwgezet samen en maakt Intermediair gebruik van de door Oxxie ter beschikking gestelde systemen. Intermediair is zich ervan bewust dat Uitzendkrachten niet-exclusief en tijdelijk ter beschikking worden gesteld aan de Eindopdrachtgever. Oxxie heeft te allen tijde het recht om de betreffende Werknemer elders ter beschikking te stellen, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding aan Intermediair. Oxxie zal hierbij altijd trachten de nieuwe Terbeschikkingstelling via / in samenwerking met Intermediair te laten verlopen. 

20.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt de vergoeding/fee van de Intermediair geacht te zijn begrepen in het Opdrachtgeverstarief. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van Oxxie is de Eindopdrachtgever gerechtigd de vergoeding/fee voor bemiddelingsdiensten rechtstreeks aan de Intermediair te betalen.

20.4 Oxxie is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek te laten uitvoeren bij Eindopdrachtgevers. Op basis daarvan is Oxxie volledig gerechtigd te weigeren een Overeenkomst met Intermediair en/of de Eindopdrachtgever aan te gaan. 

20.5 De Eindopdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn vorderingen op de Intermediair te verrekenen met de door Oxxie gefactureerde bedragen.

20.6 De Intermediair heeft slechts aanspraak op de door hem bedongen vergoeding/fee, indien en voor zover de Eindopdrachtgever het Opdrachtgeverstarief en/of door Oxxie gevorderde vergoedingen volledig en binnen de betaaltermijn heeft voldaan. In geval de Opdrachtgever jegens Oxxie in verzuim is, kan Oxxie de eventueel aan de Intermediair vooruitbetaalde vergoeding/fee als onverschuldigd betaald terugvorderen en/of verrekenen met elke vordering van de Intermediair op Oxxie

20.7 In het geval dat de Intermediair zijn verplichtingen jegens Oxxie en/of de (Eind)Opdrachtgever niet is nagekomen en de (Eind)Opdrachtgever van de Intermediair het honorarium weigert te betalen is de Intermediair verplicht op eerste verzoek aan Oxxie een vergoeding te betalen gelijk aan het volledige honorarium, verminderd met de aan de Intermediair te betalen vergoeding/fee. Oxxie is gerechtigd vorderingen uit hoofde van deze bepaling te verrekenen met elke vordering van de Intermediair op Oxxie.

Artikel 21. Verplichtingen en aansprakelijkheid 

21.1 Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Oxxie. 

21.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Oxxie, de Werknemer en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Oxxie is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer.

21.3 De Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden. 

21.4 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Oxxie jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

 • Oxxie is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs-  en andersoortige stagnatie;  
 • de aansprakelijkheid van OXXIE, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de (Eind)Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Oxxie in voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert;

21.5 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Oxxie en/of van Werknemers.

21.6 Een aansprakelijkheidsvordering jegens Oxxie vervalt binnen 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 22. Intellectuele en industriële eigendom 

22.1 Oxxie zal de Werknemer op verzoek van de (Eind)Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de (Eind)Opdrachtgever. Indien Oxxie in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Werknemer of anderszins kosten dient te maken, is de (Eind)Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Oxxie. 

22.2 Het staat de (Eind)Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De (Eind)Opdrachtgever informeert Oxxie over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Oxxie.

22.3 Oxxie is jegens de (Eind)Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Werknemer verbeurt of eventuele schade van de (Eind)Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. 

Artikel 23. Overname Werknemers

23.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer verstaan: 

 • het aangaan van een Uitzend- of Payrollovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Werknemer;
 • het laten ter beschikking stellen van de betreffende Werknemer door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Werknemer met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

23.2 De (Eind)Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een Arbeidsverhouding aan te gaan met een Werknemer indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.

23.3 De (Eind)Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan indien en voor zover de Uitzend- of Payollovereenkomst van de Werknemer niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de (Eind)Opdrachtgever de Overeenkomst met Oxxie niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft. 

23.4 De (Eind)Opdrachtgever brengt Oxxie schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Werknemer een Arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Overeenkomst zal door (Eind)Opdrachtgever met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd.

23.5 Ingeval (Eind)Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van dienst verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden behoudt Oxxie de bevoegdheid om te vereisen dat (Eind)Opdrachtgever de Uitzend- of Payrollovereenkomst met onmiddellijk ingang overneemt c.q. voortzet. 

23.6 De (Eind)Opdrachtgever staat het alleen vrij om een Arbeidsverhouding aan te gaan met de Werknemer nadat de Werknemer tenminste 1680 uur ter beschikking is gesteld van de (Eind)Opdrachtgever door Nieuwebaan.nl en deze uren zijn betaald door de (Eind)Opdrachtgever.

23.7 Ingeval de (Eind)Opdrachtgever voor het bereiken van deze norm van 1680 uur desondanks een Arbeidsverhouding aangaat met de Werknemer, is Opdrachtgever een ineens opeisbaar bedrag als overnamefee verschuldigd aan Nieuwebaan.nl gelijk aan het Honorarium maal 1680 uur minus het aantal gewerkte en gefactureerde aantal uren. Nieuwebaan.nl zal terzake deze overnamefee een factuur sturen aan (Eind)Opdrachtgever. De betalingsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze factuur.

23.8 De (Eind)Opdrachtgever is de in het vorige lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Werknemer binnen 12 kalendermaanden nadat de terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de (Eind)Opdrachtgever solliciteert, of indien (Eind)Opdrachtgever de Werknemer binnen 12 maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de (Eind)Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de (Eind)Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Werknemer een Arbeidsverhouding aangaat.

Artikel 24. Geheimhouding 

24.1 Partijen respecteren en verplichten zich over en weer strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van activiteiten die door beide partijen worden ondernomen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder eveneens wordt begrepen elke verstrekte opdracht en zullen ook de Overeenkomst geheim houden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

24.2 Alle Vertrouwelijke Informatie die partijen verkrijgen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt geheim gehouden en niet kenbaar gemaakt aan derden.

24.3 Partijen komen overeen dat:

 • tenzij rechtens toegestaan, geen Vertrouwelijke Informatie betreffende een der partijen en/of aan hen gelieerde onderneming(en), klanten, relaties en/of opdrachtgevers zal worden geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen; 
 • zij elkaar onmiddellijk op de hoogte zullen stellen indien bekend wordt dat een niet-bevoegde persoon enige Vertrouwelijke Informatie bezit, gebruikt of er kennis van heeft, al dan niet tijdens of na de looptijd van deze overeenkomst, en Partijen zullen medewerking verlenen die redelijk wordt geacht bij de aanpak van een dergelijke situatie;
 • tijdens de duur van de Overeenkomst en na beëindiging van de Overeenkomst aan derden geen mededelingen zullen worden gedaan over de bedrijfsuitoefening in de ruimste zin van het woord een der Partijen en/of aan hen gelieerde onderneming(en) en opdrachtgever(s) van een der Partijen dan wel aangaande de tussen Partijen overeengekomen afspraken in het kader van de Overeenkomst.

24.4 Oxxie zal op verzoek van de (Eind)Opdrachtgever de Werknemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

24.5 Het staat de (Eind)Opdrachtgever vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De (Eind)Opdrachtgever informeert Oxxie over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Oxxie. 

24.6 Oxxie is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de (Eind)Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

Specifieke bepalingen ten aanzien van recruitment

Artikel 25. Voorwaarden voor recruitment

25.1 De bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard ook van toepassing (kunnen) zijn op een Opdracht gegeven aan Oxxie voor de werving & selectie van een kandidaat (recruitment), zijn van overeenkomstige toepassing. 

25.2 De door de Opdrachtgever aan Oxxie verschuldigde vergoeding kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.

25.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding slechts verschuldigd indien de werving en selectie heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding met een door Oxxie geselecteerde werkzoekende. De vergoeding is eveneens verschuldigd indien de door Oxxie geselecteerde werkzoekende op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van terbeschikkingstelling, werkzaamheden voor de opdrachtgever gaat verrichten.

25.4 De specifieke voorwaarden op basis waarvan Oxxie de werving en selectie uitvoert, zijn opgenomen in een werving en selectie overeenkomst. Oxxie kan echter ook uit eigen beweging potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden. Bij aanvaarding van deze kandidaten wordt een werving en selectie overeenkomst (achteraf) opgemaakt.

25.5 Eventuele bijkomende posten worden op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening gebracht.

25.6 Oxxie kan aan Opdrachtgever toestemming verzoeken bij de werving van kandidaten gebruik te mogen maken van de handelsnaam en het logo van de Opdrachtgever.

25.7 Oxxie is nimmer aansprakelijk indien zij er niet of in onvoldoende mate in slaagt geschikte kandidaten aan Opdrachtgever aan te bieden.

25.8 Aangaan arbeidsverhouding door Opdrachtgever en werkzoekende. 

25.9 Ingeval Opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot werving en selectie of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf (alsnog) een rechtsverhouding als genoemd in het tweede lid met een door Oxxie geselecteerde werkzoekende aangaat, is Opdrachtgever terstond aan Oxxie de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever zal Oxxie hiervan direct in kennis stellen.

25.10 De werkzoekende wordt door Oxxie geselecteerd aan de hand van de door de Opdrachtgever aan Oxxie verstrekte wensen omtrent de van de beoogde medewerker verlangde ervaring en deskundigheid waarbij Opdrachtgever Oxxie zal informeren over de aard van de functie en de omstandigheden waaronder deze dient te worden uitgevoerd.

25.11 Niet-functierelevante eisen betreffende de gewenste kandidaat kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door Oxxie niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid die wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.

25.12 Werving & Selectieopdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat Oxxie na opdrachtverlening de enige partij is die Opdracht heeft om de werving & selectieopdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan de opgegeven functie of vacature. Mochten zich kandidaten aanmelden via de Opdrachtgever of via derden, dan neemt Oxxie deze kandidaten mee in de procedure. De Opdrachtgever is gehouden Oxxie te informeren over dergelijke kandidaten.