Selecteer een pagina

Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollkrachten

Op 15 februari 2019 heeft het ministerie van SZW het Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten gepubliceerd voor internetconsultatie.

Adequate pensioenregeling

Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener moet de pensioenregeling voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld met dit besluit.

Doelgroep

De regeling is bedoeld voor payrollwerknemers die werken bij een inlener bij wie voor vergelijkbare werknemers een pensioenregeling geldt en die niet deelnemen aan die regeling en hun werkgevers.

Verwacht effect

De werkgevers in de payrollbranche treffen in sectorverband, of afzonderlijk, een adequate pensioenregeling voor hun werknemers. Oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden (lagere pensioenkosten) wordt hierdoor tegengegaan. Het merendeel van de payrollwerknemers bouwt een beter pensioen op.

Verplicht

Een payrollwerkgever is verplicht om te voorzien in een adequate pensioenregeling voor payrollkrachten als:

  • werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlener recht hebben op deelname in een pensioenregeling; of
  • de inlener geen werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst heeft, maar werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven waarin de inlener werkzaam is, recht hebben op een pensioenregeling.

Als geen sprake is van een van deze twee situaties, geldt er op grond van de Waadi géén verplichting tot het treffen van een adequate pensioenregeling voor de payrollkrachten.

Optie 1: (vrijwillige) aansluiting bij de basispensioenregeling van de inlener

Dit kan op twee manieren:

  • Allereerst kan een payrollwerkgever verplicht zijn aangesloten bij de pensioenuitvoerder van de basispensioenregeling van de inlener, omdat de payrollwerkgever net als de inlener onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds van de sector valt waar de payrollkracht werkzaam is.
  • Als er geen sprake is van een verplichte aansluiting, kan een payrollwerkgever verkennen of vrijwillige aansluiting bij de pensioenuitvoerder van de basispensioenregeling van de inlener mogelijk is.

Optie 2: afsluiten van een adequate pensioenregeling door de payrollwerkgever

Als aansluiting bij de pensioenuitvoerder van de basispensioenregeling van de inlener niet mogelijk is of daar niet voor is gekozen, is de payrollwerkgever verplicht zelf een adequate basispensioenregeling voor de payrollkrachten af te sluiten. Een dergelijke pensioenregeling moet voldoen aan verschillende voorwaarden:

  • Opbouw van een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen
  • Geen wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet
  • Collectieve werkgeverspremie gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland

De Inspectie SZW is de toezichthouder op de Waadi en in dat kader ook belast met het toezicht op de vraag of er een adequate pensioenregeling door de payrollwerkgever is afgesloten voor de payrollkrachten.